Kako voditi trudnoću?

  Na pr­vo­me pre­gle­du ti­je­kom trud­no­će pot­reb­no je: uze­ti pre­ciz­nu op­ću i op­stet­rič­ku anam­ne­zu, iz

ra­ču­na­ti ge­sta­cij­sku dob i od­re­di­ti ter­min po­ro­đa­ja.  Moramo obaviti gi­ne­ko­loš­ki pre­gled u spe­ku­li­m

i bi­ma­nual­nu pal­pa­ci­ju. Dobro je uze­ti stu­panj či­sto­će va­gi­nal­nog is­cjet­ka I ci­to­loš­ki ob­ri­sak iz straž

nje­ga rod­ni­čnog svo­da, s po­vr­ši­ne materničnoga vra­ta i iz ce­rvi­kal­noga ka­na­la (VCE-raz­maz), ko­ji

na­kon bo­je­nja po Pa­pa­ni­co­laouu pre­gle­da­va ci­to­log.

Na svakom pregledu potrebno je izmjeriti kr­vni tlak, tje­les­nu masu i provjeriti po­sto­ja­nje protei­na u mok­ra­ći. Svakoj trudnici već tijekom prvog tromjesečja trudnoće valja o­re­di­ti kom­plet­nu kr­vnu sli­ku, kr­vnu gru­pu, Rh-fak­tor, provesti testiranje na he­pa­ti­tis B ant­i­gen,odrediti vrijednost TSH (hormon koji

nadzire rad štitnjače) I odrediti razinu glukoze u krvi na taste. Može se uči­ni­ti bak­te­rio­loš­ki pre­gled

uri­na i pla­ni­ra­ti ka­da uči­ni­ti test pro­bi­ra za kro­mo­so­mo­pa­ti­je u dje­te­ta. U ne­kim se sre­di­na­ma pre­po

ru­ču­je da oso­ba ri­zič­na po­na­ša­nja uči­ni te­sti­ra­nje na HIV. U že­na s ne­po­volj­nom rep­ro­duk­cij­skom

anam­ne­zom (ranije su pobacivale, radjale mrtvu djecu, radjale prije termina itd….) tre­ba pla­ni­ra­ti

bak­te­rio­loš­ku pret­ra­gu materničnoga vra­ta s izo­la­ci­jom pa­to­ge­nih ae­rob­nih i anae­rob­nih bak­te­ri­ja,

mi­kop­laz­mi i kla­mi­di­je tra­ho­ma­tis.

 

U dalj­njem ti­je­ku trud­no­će ant­e­na­tal­ni je nad­zor po­naj­pri­je us­mje­ren na pre­poz­na­va­nju sim­pto­ma pri­je­te­će­ga pri­je­vre­me­nog ra­đa­nja, int­rau­te­ri­nog za­sto­ja ili ub­rza­nja ra­sta, traženje sim­pto­ma preek­lam­psi­je, ocejene pre­zent­a­ci­je, po­lo­ža­ja, dr­ža­nja i sta­va dje­te­ta. U žena s bolestima koje su postojale prije trudnoće stalno pratimo nastup pogoršanja ili kom­pli­ka­ci­je.

Važno je da­va­nju sav­je­ta o pro­mje­na­ma u ti­je­lu ko­je su već na­stu­pi­le ili ko­je se po­jav­lju­ju ka­ko bi se sma­nji­li strah i ne­po­volj­ne po­slje­di­ce ko­je strah i ne­si­gur­nost mo­gu izaz­va­ti.

Pregledi se obavljaju jednom u 3 tjedna ili češće. Uvijek postoje neka opća pravila, no,

učestalost pregleda I same planirane pretrage moguće je prilagoditi svakoj

pojedinoj trudnici.

 

U nas se obič­no pro­vo­de tri pret­ra­ge ul­traz­vu­kom: pr­va pot­kraj prvoga tromjesečja, ka­ko bi se pre­ciz­no utvrdila ge­sta­cij­ska dob, dru­ga oko 20.–22. tjed­na ka­ko bi se otkrile naj­češ­će mal­for­ma­ci­je i tre­ća pot­kraj tre­će­ga tri­me­stra da bi se pro­ci­je­ni­le tjelesna masa i pre­zent­a­ci­ja dje­te­ta. Pre­ma kli­ni­čkim in­di­ka­ci­ja­ma, broj ul­traz­vuč­nih pre­gle­da mo­že bi­ti i ve­ći. U mnogim zemljama razvijenog svijeta tijekom uredne trudnoće ne obavlja se više od 1 do 2 ultrazvučne pretrage..

 

Pitajte doktore

Pošaljite nam upit i dogovorite pregled

 nisam robot

Ginekološka poliklinika GinOps

Polikliniku GinOps osnovala je prof. dr. sc. Snježana Škrablin, nakon prikupljenih 25 godina kliničkog iskustva u Klinici Petrova . Dr. Škrablin je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist iz fetalne medicine i opstetricije,...

Kontakt

Korčulanska 3F
10000 Zagreb
Mob. 091 668 89 98
E-mail: ginops@ginops.hr
Tel. 01 6180 955

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike!

© GinOps. Sva prava pridržana.

Share This