Ut­je­caj kolagenoze na trudno­ću. Pre­ma re­zul­ta­ti­ma broj­nih i­stra­ži­va­nja, is­hod trud­no­će u trud­ni­ce s ovom bo­leš­ću ovi­si o ak­tiv­no­sti bo­le­sti pri­je za­no­še­nja, do­bi i pa­ri­te­tu, pri­sut­no­sti ant­i­fos­fo­li­pid­nih pro­tu­ti­je­la i o bub­rež­noj in­su­fi­ci­jen­ci­ji. Sa­ma nef­ro­pa­ti­ja, ako ne­ma zna­ko­va bub­rež­ne in­su­fi­ci­jen­ci­je, a ti­je­kom trud­no­će se ne po­gor­ša­va, obič­no do­puš­ta nor­ma­lan is­hod trud­no­će. No, u vi­še od 50% bo­le­sni­ca s lu­pus­nim nef­ri­ti­som ti­je­kom trud­no­će po­jav­lju­je se hi­per­ten­zi­ja i na­ci­jep­lje­na preek­lam­psi­ja. Drži se da je ne­mo­gu­će raz­li­ko­va­ti po­gor­ša­nje lu­pus­ne nef­ro­pa­ti­je i preek­lam­psi­ju. Za­hva­će­nost sre­diš­nje­ga živčanog su­sta­va ti­je­kom ek­lam­psi­je kat­kad ni­je mo­gu­će raz­li­ko­va­ti od lu­pu­som uz­ro­ko­va­nih kon­vul­zi­ja. I­sto ta­ko, pan­ci­to­pe­ni­ja mo­že pra­ti­ti preek­lam­psi­ju i po­gor­ša­nje lu­pu­sa. Kat­kad u raz­li­ko­va­nju mo­gu po­mo­ći nag­lo po­ras­li tit­ro­vi pro­tu­ti­je­la ili pad vri­jed­no­sti kom­ple­ment­a, što pra­ti po­gor­ša­nje lu­pu­sa, a ne preek­lam­psi­ju. Osim to­ga, že­ne s po­gor­ša­njem lu­pu­sa ne mo­ra­ju ima­ti hi­per­ten­zi­ju, što je pri preek­lam­psi­ji go­to­vo pra­vi­lo. Ti­jek sa­mog lu­pu­sa u tru­dno­ći je nep­red­vi­div: mo­že se po­gor­ša­ti, o­sta­ti nep­ro­mi­je­njen, čak se i ublažiti. No, va­lja uvi­jek mis­li­ti na mo­guć­nost po­gor­ša­nja ko­je mo­že bi­ti vr­lo teš­ko, čak smr­to­nos­no. Po­seb­no je opa­san mio­kar­di­tis, po­li­se­ro­zi­tis i po­gor­ša­nje bub­rež­ne in­su­fi­ci­jen­ci­je. Is­hod je trud­no­će bo­lji:

  1. kad je bo­lest inak­tiv­na bar 6 mje­se­ci pri­je za­no­še­nja,
  2. kad ne­ma zna­ko­va nef­ro­pa­ti­je,
  3. kad se ne raz­vi­je na­ci­jep­lje­na ge­sto­za,
  4. kad ne­ma ant­i­fos­fo­li­pid­nih pro­tu­ti­je­la.

Ginekološka poliklinika GinOps

Polikliniku GinOps osnovala je prof. dr. sc. Snježana Škrablin, nakon prikupljenih 25 godina kliničkog iskustva u Klinici Petrova . Dr. Škrablin je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist iz fetalne medicine i opstetricije,...

Kontakt

Korčulanska 3F
10000 Zagreb
Mob. 091 668 89 98
E-mail: ginops@ginops.hr
Tel. 01 6180 955

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike!

© GinOps. Sva prava pridržana.

Share This