že­ne ko­je bo­lu­ju od ne­ke kro­nič­ne bo­le­sti si­gur­no bi va­lja­lo obuh­va­ti­ti pre­kon­cep­cij­skim sav­je­to­va­njem i, ako bo­lest ne is­klju­ču­je trud­no­ću, na­sto­ja­ti je sta­bi­li­zi­ra­ti ko­li­ko je god to mo­gu­će. Pre­kon­cep­cij­sko sav­je­to­va­nje je nuž­no:

  1. a) boles­ni­ca­ma ko­je bo­lu­ju od bo­le­sti ko­je se u trud­no­ći mo­gu oz­bilj­no po­gor­ša­ti ili u ko­jih je tru­dno­ća opasna, npr. Ei­sen­men­ge­ro­ve bo­le­sti,
  2. b) že­ne s fe­nil­ke­to­nu­ri­jom mo­ra­ju bi­ti upozo­re­ne da je nuž­no stro­go dr­ža­nje di­je­te up­ra­vo ti­je­kom pr­vih tje­da­na trud­no­će,
  3. c) že­ne ko­je su ro­di­le dje­cu s ano­ma­li­ja­ma neu­ral­ne ci­je­vi mo­ra­ju za­po­če­ti pro­fi­la­ksu fol­nom ki­se­li­nom pri­je idu­će trud­no­će ka­ko bi se opas­nost od po­nov­ne mal­for­ma­ci­je go­to­vo is­klju­či­la,
  4. d) že­ne s di­ja­be­te­som mo­ra­ju po­sti­ći op­ti­mal­nu re­gu­la­ci­ju gli­ke­mi­je pri­je pla­ni­ra­ne tru­dno­će da bi se sma­nji­la opas­nost od na­stan­ka fe­tal­nih mal­for­ma­ci­ja,
  5. e) žene s ko­la­ge­no­zama mo­ra­ju bi­ti u re­mi­si­ji 6 mje­se­ci pri­je trud­no­će ka­ko bi se ja­ko sma­nji­la opas­nost od po­gor­ša­nja bo­le­sti ti­je­kom trud­no­će,
  6. f) u že­na ko­je se li­je­če li­je­ko­vi­ma ko­ji mo­gu bi­ti te­ra­to­ge­ni va­lja pri­je trud­no­će ko­ri­gi­ra­ti do­ze ili, ako je to mo­gu­će, me­di­ka­ci­ju priv­re­me­no obu­sta­vi­ti ili je pro­mi­je­ni­ti ka­ko bi opas­nost za di­je­te u ti­je­ku na­jos­jet­lji­vi­jeg raz­dob­lja raz­vo­ja bi­la sma­nje­na. Pri­mjer su že­ne ko­je bo­lu­ju od epi­lep­si­je u ko­jih je pri­je trud­no­će pot­reb­no za­po­če­ti mo­no­te­ra­pi­ju da bi se sma­nji­la opas­nost od dis­mor­fo­ge­ne­ze ili že­ne ko­je pri­ma­ju var­fa­rin, a u ko­jih je pot­reb­no pri­je­ći na li­je­če­nje he­pa­ri­nom ka­ko bi se iz­bjeg­la te­ra­to­ge­nost var­fa­ri­na.

Ginekološka poliklinika GinOps

Polikliniku GinOps osnovala je prof. dr. sc. Snježana Škrablin, nakon prikupljenih 25 godina kliničkog iskustva u Klinici Petrova . Dr. Škrablin je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist iz fetalne medicine i opstetricije,...

Kontakt

Korčulanska 3F
10000 Zagreb
Mob. 091 668 89 98
E-mail: ginops@ginops.hr
Tel. 01 6180 955

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike!

© GinOps. Sva prava pridržana.

Share This