3Spontani i habitualni pobačaj

Definicija
Prem¬da po¬sto¬je raz¬li¬či¬te de¬fi¬ni¬ci¬je, spont¬a¬nim se po¬ba¬ča¬jem da¬nas naj¬češ¬će de¬fi¬ni¬ra¬ju ne¬volj¬no zav¬r¬še¬ne trud¬no¬će pri¬je nav¬r¬še¬nih 20. tje¬da¬na ge¬sta¬ci¬je, od¬nos¬no one u ko¬jih je plod mase manje od 500 gra¬ma. Ako se uza¬stop¬no iz¬gu¬be dvi¬je ili vi¬še trud¬no¬ća, go¬vo¬ri¬mo o ha¬bi¬tual¬nom po¬ba¬ča¬ju. Ha¬bi¬tual¬ni po¬ba¬čaj mo¬že bi¬ti pri¬mar¬ni ili se¬kun¬dar¬ni. Pri¬mar¬ni ha¬bi¬tual¬ni po¬ba¬čaj prob¬lem je u že¬na u ko¬jih ni jed¬na trud¬no¬ća ni¬je iz¬ne¬se¬na do raz¬dob¬lja spo¬sob¬no¬sti plo¬da za pre¬živ¬lje¬nje. U že¬na u ko¬jih se spont¬a¬ni po¬ba¬ča¬ji po¬jav¬lju¬ju naiz¬mje¬nič¬no s trud¬no¬ća¬ma ko¬je se iz¬no¬se do vre¬me¬na ka¬d su plo¬do¬vi spo¬sob¬ni pre¬živ¬je¬ti, prob¬lem je se¬kun¬dar¬ni ha¬bi¬tual¬ni po¬ba¬čaj. Prog¬no¬za je u že¬na sa se¬kun¬dar¬nim ha¬bi¬tual¬nim po¬ba¬ča¬jem bo¬lja no ona u že¬na s pri¬mar¬nim ha¬bi-tual¬nim po¬ba¬ča¬jem. Ha¬bi¬tual¬ni se po¬ba¬čaj ti¬pič¬no po¬nav¬lja u i¬stom raz¬dob¬lju trud¬no¬će.
38.2. Uče¬sta¬lo¬st
Sma¬tra se da se na sva¬kih 100 op¬lo¬đe¬nih čov¬je¬ko¬vih jaj¬nih sta¬ni¬ca ra¬đa naj¬ma¬nje 10 do naj¬vi¬še 25 dje¬ce. Ve¬ći¬na se trud¬no¬ća gu¬bi spont¬a¬nim po¬ba¬ča¬jem, i to češ¬će što je trud¬no¬ća kra¬ća. Proc¬je¬nju¬je se da 10 do 20% žena spont¬a¬nim po¬ba¬ča¬jem spo¬ra¬dič¬no iz¬gu¬bi po¬ko¬ju trud¬no¬ću. Naj¬vi¬še se trud¬no¬ća gu¬bi u raz¬do¬blju pre¬dim¬plant¬a¬cij¬skog em¬bri¬ja i u ra¬noj fa¬zi implan¬t¬a¬ci¬je. Sma¬tra se da u tom raz¬dob¬lju odu¬mi¬re ili se nep¬ra¬vil-no raz¬vi¬ja oko 50–60% trud¬no¬ća. Po¬zna¬va¬nje vi¬so¬ke uče¬sta¬lo¬sti gu¬bit¬ka pret¬kli¬nič¬kih, bio¬ke¬mij¬skih trud¬no¬ća omo¬gu¬ći¬lo je su¬stav¬no od¬re¬đi¬va¬nje vri¬jed¬no¬sti ⬬-hCG¬¬-a u že¬na s kli¬nič¬ki ured¬nim mje¬seč¬ni¬ca¬ma, od¬nos¬no u onih s »krat¬kot¬raj¬no od¬go¬đe¬nom men¬strua¬ci¬jo¬m«. U njih je na¬đe¬na vi¬so¬ka uče¬sta¬lost ⬬-hCG po¬zi¬tiv¬no¬sti, dak¬le, trud¬no¬ća ko¬je su pre¬poz¬nane sa¬mo za¬hva¬lju¬ju¬ći bio¬ke¬mij¬skoj iden¬ti¬fi¬ka¬ci¬ji sint¬et¬ičke ak¬tiv¬no¬sti tro¬fob-la¬sta. Upoz¬na¬va¬nje i upo¬ra¬ba no¬vih bio¬ke¬mij¬skih biljega još pri¬je ra¬ne trud¬no¬će (pre¬dim¬plant¬a¬cij¬ske) dat će uvid u vje¬ro¬jat¬no još ve¬ći om¬jer gu¬bit¬ka ra¬nih trud¬no¬ća. Gu¬bi¬tak pret¬kli¬nič¬kih im¬plant¬i¬ra¬nih trud¬no¬ća od oko 19% i kli¬nič¬kih trud¬no¬ća od oko 12%, uoč¬lji¬vo se pok¬la¬pa u raz¬nim iz¬vješ¬ta¬ji¬ma. Ve¬li¬ka uče¬sta¬lost spont¬a¬nih po¬ba¬ča¬ja jed¬no je od ob¬jaš¬nje¬nja ni¬ske fer¬til¬ne spo¬sob¬no¬sti čov¬je¬ka.
Ako že¬na ima dje¬ce, a ra¬ni¬je je nam¬jer¬no po¬ba¬ci¬va¬la i jed¬nom spont¬a¬no po¬ba¬ci, u idu¬ćoj je trud¬no¬ći vje-ro¬jat¬nost po¬ba¬ča¬ja 4–6%. Na¬kon jed¬no¬ga spont¬a¬nog po¬ba¬ča¬ja, a ne¬ma pret¬hod¬no ži¬vo¬ro¬đe¬ne dje¬ce ili je po-sljed¬nja trud¬no¬ća zav¬r¬ši¬la spont¬a¬nim po¬ba¬ča¬jem, vje¬ro¬jat¬nost da će že¬na po¬ba¬ci¬ti idu¬ću trud¬no¬ću pe¬nje se na 19–24%, od¬nos¬no čak 46%. Da¬nas se oz¬bilj¬nim sma¬tra već i gu¬bi¬tak sa¬mo jed¬ne trud¬no¬će, i po¬ma¬lo se na-puš¬ta stav ka¬ko je ob¬rad¬ba pot¬reb¬na tek na¬kon triju, od¬nos¬no naj¬ma¬nje dvi¬ju iz¬gu¬blje¬nih trud¬no¬ća. Kla¬si¬čan »ha¬bi¬tual¬ni po¬ba¬ča¬j«, gu¬bi¬tak tri¬ju ili vi¬še trud¬no¬ća su¬sre¬će se u oko 1% že¬na. Na¬kon pret¬hod¬no iz¬gub¬lje¬nih triju ili vi¬še trud¬no¬ća opas¬nost od po¬nov¬noga gub¬lje¬nja idu¬će trud¬no¬će iz¬no¬si oko 30–40%, a vje¬ro¬jat¬nost ra-đa¬nja ži¬vo¬ga dje¬te¬ta pe¬nje se na 60–70%.
38.3. Uz¬ro¬ci
Uz¬ro¬ci su spont¬a¬noga po¬ba¬ča¬ja broj¬ni, a pri¬bli¬žno ih mo¬že¬mo po¬di¬je¬li¬ti u po¬ba¬ča¬je zbog:
• ano¬ma¬li¬ja za¬met¬ka
• ge¬nskih ano¬ma¬li¬ja
• imu¬no¬snih po¬re¬me¬ća¬ja
• ano¬ma¬li¬ja ma¬ter¬ni¬ce
• en¬dok¬ri¬no¬pa¬ti¬ja
• trom¬bo¬fi¬li¬je
• oko¬liš¬nih čim¬be¬ni¬ka.
U oko 50% spont¬a¬nih po¬ba¬ča¬ja uz¬rok ni¬je mo¬gu¬će u¬tvrdi¬ti.

Pitajte doktore

Pošaljite nam upit i dogovorite pregled

 nisam robot

Ginekološka poliklinika GinOps

Polikliniku GinOps osnovala je prof. dr. sc. Snježana Škrablin, nakon prikupljenih 25 godina kliničkog iskustva u Klinici Petrova . Dr. Škrablin je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist iz fetalne medicine i opstetricije,...

Kontakt

Korčulanska 3F
10000 Zagreb
Mob. 091 668 89 98
E-mail: ginops@ginops.hr
Tel. 01 6180 955

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike!

© GinOps. Sva prava pridržana.

Share This