Intrau¬te¬ri¬na smrt jed¬no¬ga bli¬zan¬ca pri¬je ter¬mi¬na po¬ro¬đa¬ja
Ri¬zik int¬rau¬te¬ri¬ne smr¬ti u vi¬šep¬lod¬nih trud¬no¬ća ve¬ći je ne¬go ri¬zik odu¬mi¬ra¬nja jed¬no¬ga plo¬da. Ri¬zik se proc¬je¬nju¬je raz¬li¬či¬to, ovis¬no o spo¬lu, ko¬rio¬nič¬no¬sti, od¬nos¬no ge¬sta¬cij¬skoj do¬bi i masama plo¬do¬va. Op¬će¬ni¬to, ri-zik umi¬ra¬nja ve¬ći je u i¬stos¬pol¬nih ne¬go¬li u raz¬nos¬pol¬nih bli¬za¬na¬ca. U bli¬za¬na¬ca raz¬li¬či¬ta spo¬la ri¬zik int¬rau¬te¬ri-ne smr¬ti jed¬nog bli¬zan¬ca znat¬no se po¬ve¬ća¬va tek pri raz¬li¬ci masa od 1.000 gra¬ma, a u i¬stos¬pol¬nih ri¬zik int¬rau-te¬ri¬ne smr¬ti ja¬ko se po¬ve¬ća¬va već uz raz¬li¬ku masa od 250 gra¬ma. Ve¬ći¬nu trud¬no¬ća s in¬tra¬u¬te¬ri¬nom smr¬ću jed¬nog od bli¬za¬na¬ca či¬ne mo¬no¬ko¬ri¬on¬sk¬e trud¬no¬će. Ri¬zik za pre¬živ¬je¬li plod do¬no¬se va¬sku¬lar¬ne ana¬sto¬mo¬ze i nag¬li pad tla¬ka u vri¬je¬me smr¬ti jed¬no¬ga plo¬da. De¬ge¬ne¬ri¬ra¬no i odum¬r¬lo tki¬vo mr¬tvo¬ga bli¬zan¬ca mo¬že pri¬je¬ći zdra¬vom i pre¬živ¬je¬lom, opet pu¬tem ana¬sto¬mo¬za, no to se ipak do¬ga¬đa veo¬ma ri¬jet¬ko. Ri¬zik za maj¬ku i preo-sta¬lo¬ga ži¬vog bli¬zan¬ca ovi¬si o ge¬sta¬cij¬skoj do¬bi ti¬je¬kom ko¬je odu¬mi¬re je¬dan od plo¬do¬va, ko¬rio¬nič¬no¬sti i raz-dob¬lju od smr¬ti jed¬noga plo¬da i po¬ro¬đaja. Odu¬mi¬ra¬nje jed¬no¬ga bli¬zan¬ca ti¬je¬kom pr¬vo¬ga trom¬je¬seč¬ja obič¬no ne re¬me¬ti rast preo¬sta¬lo¬ga bli¬zan¬ca. Teo¬ret¬ski, smrt jed¬nog od bli¬za¬na¬ca u kas¬ni¬joj trud¬no¬ći, na¬kon 20. tjed-na, od¬nos¬no do¬seg¬nu¬te mase od 500 gra¬ma, mo¬že uz¬ro¬ko¬va¬ti po¬re¬me¬ća¬je me¬ha¬niz¬ma zgru¬ša¬va¬nja u maj¬ke i po¬re¬me¬ća¬je me¬ha¬niz¬ma zgru¬ša¬va¬nja u pre¬živ¬je¬lo¬ga plo¬da. U stvar¬no¬sti, po¬re¬me¬ća¬ji me¬ha¬niz¬ma zgru¬ša¬va¬nja mo¬gu se re¬gi¬stri¬ra¬ti pro¬mje¬nom la¬bo¬ra¬to¬rij¬skih pa¬ra¬me¬ta¬ra u maj¬ke, u pra¬vi¬lu, bez kli¬nič¬kih sim¬pto¬ma. Naj-češ¬će se na¬đe sa¬mo pro¬laz¬no sma¬nje¬nje vri¬jedno¬sti fir¬bri¬no¬ge¬na. Lo¬kal¬no, u po¬ste¬lji¬ci odum¬r¬lo¬ga plo¬da, pa-to¬hi¬sto¬loš¬ki će se na¬ći od¬lo¬že¬ni fi¬brin ko¬ji je vje¬ro¬jat¬no i¬sta¬lo¬že¬ni i pot¬ro¬še¬ni fi¬brin maj¬ke, ko¬ji sa¬da, na¬kon što je kr¬vo¬tok odum¬r¬lo¬ga bli¬zan¬ca za¬če¬pljen, one¬mo¬gu¬ću¬je pro¬la¬zak trom¬bop¬la¬stič¬nog ma¬te¬ri¬ja¬la u maj¬čin kr¬vo-tok i ta¬ko na¬sta¬nak di¬se¬mi¬ni¬ra¬ne int¬ra¬vas¬ku¬lar¬ne koa¬gu¬la¬ci¬je.
Odu¬mi¬ra¬nje jed¬nog od plo¬do¬va u di¬ko¬ri¬on¬skih tru¬dno¬ća sa¬mo ne¬znat¬no po¬ve¬ća¬va ri¬zik za ži¬vot preo¬sta-log. Jed¬na¬ko je ta¬ko i ka¬d je smrt jed¬nog od plo¬do¬va po¬slje¬di¬ca mal¬for¬ma¬ci¬je; ta¬da ri¬zik za preo¬sta¬li plod, ako je ri¬ječ o bi¬ko¬ri¬onskim bli¬zan¬ci¬ma, ni¬je po¬vi¬šen.

Pitajte doktore

Pošaljite nam upit i dogovorite pregled

 nisam robot

Ginekološka poliklinika GinOps

Polikliniku GinOps osnovala je prof. dr. sc. Snježana Škrablin, nakon prikupljenih 25 godina kliničkog iskustva u Klinici Petrova . Dr. Škrablin je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist iz fetalne medicine i opstetricije,...

Kontakt

Korčulanska 3F
10000 Zagreb
Mob. 091 668 89 98
E-mail: ginops@ginops.hr
Tel. 01 6180 955

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike!

© GinOps. Sva prava pridržana.

Share This