STERILNOST ( neplodnost) je pojava kad bra│ni par ne uspije posti₩i trudno₩u tijekom dvije godine urednog spolnog ゙ivota bez kontracepcije.

Sterilnost (neplodnost) je BOLEST. S obzirom da je osnovno ljudsko pravo i pravo na zdravlje, tako prema definiciji neplodnosti kao bolesti zakon omogu₩ava takvim parovima da se postupak umjetne prokreacije financira iz zdravstvenog fonda.

INFERTILNOST je nemogu₩nost radjanja ゙ive i za ゙ivot sposobne djece ( spontrani poba│aji, mrtvorodjena djeca, mrtva djeca post partum).

STERILITET mo゙e biti:
l. PRIMARNI – ako ゙ena nikad nije zanijela
2.SEKUNDARNI – ako ゙ena ne mo゙e zanijeti nakon prethodnih trudno₩a, bez obzira na njihov ishod.

12% bra│nih parova NEPLODNO bez svoje ゙elje.

Mo゙e se govoriti o MUハKOJ STERILNOSTI I ホENSKOJ STERILNOSTI.
Muレkarci su uzrokom neplodnosti para u oko 3o% slu│ajeva, takodjer i ゙ene, dok su ostali kombinirani. Upravo se zbog toga se problem neplodnosti promatra kao problem PARA U CJELINI.

ETIOLOハKI se bra│na neplodnost mo゙e podijeliti na skupine:

1. manja vrijednost sperme ( oplodna sposobnost muレkarca u prvom redu ovisi o broju i kvaliteti spermija u jednom ejakulatu )

– volumen ejakulata minimalno l ml, fizioloレki 2,5-3 ml
– normospermia (minimalno 20000000/ml ejakulata, minimalno 60% pokretnih, odnosno 4o% u grupi a. i b.)
– oligospermia ( broj spermija manji od 2ooooooo/ml ejakulata uz 60% pokretnih) – bla゙a i te゙a
– azoospermia ( potpuni nedostatak spermija)
– asthenospermia ( smanjena pokretljivost bez obzira na broj spermija)

– necrospermia (potpuna nepokretnost sp. – teratospermia (pove₩an broj abnormalnih oblika spermija) #Uglavnom prisutne kombinacije npr “oligoasthenospermia”

* uzroci smanjene oplodne sposobnosti muレkarca mogu biti:
– nasljedni kromosomski poreme₩aji (Klinefelterov sy.)
– infekcije (orhitis kao kompl. epidem. parotitisa)
– metaboli│ki poreme₩aji (dijabetes)
– neuroloレki popreme₩aji (paraplegija,…)
– vaskularni poreme₩aji (varicocoela,…)
– faktori okoline(hipertermija,ioniziraju₩e zra│enje…)
– zapreke u izlu│ivanju sperme (stenoze, tumori, upale,…)
– hormonski poreme₩aji(hipot.-hipof. por.,…)

2. izostanak ovulacije
3. zapreke u prodiranju spermija k jajaレcu (konglutinacija cerviksa, opstrukcija tuba)
4. smetnje u nidaciji oplodjenog jajaレca

* naj│eレ₩i uzroci ゙enskog steriliteta su

– infekcije koje dovode do oレte₩enja i neprohodnosti jajovoda
– ovarijski ili hormonalni poreme₩aji
– endometrioza
– idiopatski sterilitet
– imunoloレka nepodnoレljivost

METODE ASISTIRANE REPRODUKCIJE (MAR)

1. IUI (intrauterina insemination)
2. GIFT ( gamete intrafallopian transfer)
3. ZIFT (zygote intrafallopian transfer)
4. TET (tubal embryo transfer)
5. ICZI (intracytoplasmatic sperm injection)
6. SUZI (subzonal insertion of sperm by microinjection)

7. IVF ( IN VITRO FERTILIZATION )

– 1978 g. prvo uspjeレno za│e₩e i rodjenje Luise Brown
– prva i najuobi│ajenija procedura MAR
– uspjeレnost metode IVF-a ovisi o velikom broju faktora
– dob ( 3 puta ni゙a uspjeレnost kod >36 godina)
– razina FSH, estradiola
– broj i kvaliteta aspiriranih jajnih stanica
– broj i kvaliteta zametaka
– prijem│ivost endometrija za implantaciju …….

– u po│etku se postupak IVF primjenjivao samo kod ゙ena sa oレte₩enim jajovodima, medjutim kako je metoda s vremenom bila sve uspjeレnija po│ela se primjenjivati i kod drugih indikacija (endometrioza, idiopatska neplodnost, loレa kvaliteta sperme, ,…..)

– u idealnim in vivo uvjetima za oplodnju od 100 jajnih stanica 16 ih se uop₩e ne oplodi, 15 ih se oplodi ali se ne implantira endometrij, a od 69 koje se implantiraju rodi se samo 31 dijete. IDEALNI UVJETI U PRIRODNOM CIKLUSU mogu uzrokovati maksimalno 30% uspjeレnih trudno₩a.

– oko 25% ゙ena zatrudni nakon stimulacije ciklusa i izvantjelesne oplodnje
– visok broj poba│aja (2o-25% subklini│ki)
– 30% viレeplodnih trudno₩a (25% blizanci, ostalo trojci)
– 5% vanmateri│nih trudno₩a
– 1-3oooo heterotopi│na trudno₩a

* kumulativno trudno₩a po 1 ciklus – 13,5%
2 ciklusa – 25,3%
3 ciklusa – 38,5%
4 ciklusa – 47%
5 ciklusa – 49%
6 ciklusa – 57,8%
* 45% ホENA MLADJIH OD 36 GODINA IMA ハANSU IZNIJETI TRUDNOᅥU U 5 CIKLUSA IVF POSTUPKA

– postupak izvantjelesne oplodnje sastoji se iz nekoliko zahvata

– hormonska stimulacija folikulogeneze
– predvidjanje ovulacije (horm. -estradiol i UZV)
– aspiracija jajnih stanica
– obrada jajnih stanica i sperme
– kultivacija i oplodnja
– evaluacija kvalitete zametaka (ES,CES)
– embriotransfer

Pitajte doktore

Pošaljite nam upit i dogovorite pregled

 nisam robot

Ginekološka poliklinika GinOps

Polikliniku GinOps osnovala je prof. dr. sc. Snježana Škrablin, nakon prikupljenih 25 godina kliničkog iskustva u Klinici Petrova . Dr. Škrablin je specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist iz fetalne medicine i opstetricije,...

Kontakt

Korčulanska 3F
10000 Zagreb
Mob. 091 668 89 98
E-mail: ginops@ginops.hr
Tel. 01 6180 955

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike!

© GinOps. Sva prava pridržana.

Share This